Každá obec by měla mít svoji kroniku. Kloužovice nejsou výjimkou a kroniku vedou již od roku 1922. Největším přáním zakladatele kroniky V.Šaláta bylo, aby do kroniky byly zapisovány události s nestranností osobní, náboženskou a politickou. To bohužel neplatilo po celou dobu psaní kroniky a na kronice je to místy znát. Ale posuďte sami...

Toto je úvodní strana v kronice a zároveň přání prvního kloužovského kronikáře Václava Šaláta, kterou sepsal v roce 1922.
Věnuji a odevzdávám tuto pamětní knihu své rodné obci Kloužovické s vroucím přáním, aby byly do ní vpisovány události jen vážného rázu ať radostné neb žalostné a aby byly zapisovány s láskou a s úplnou nestranností, jak osobní, tak politickou i náboženskou.
Kniha tato budíž potomkům naším posvátným odkazem, nechť čerpají z ní nejen láskou ku své rodné obci, ale i láskou ku své drahé vlasti.

V Kloužovicích roku 1922.

Václav Šalát
kronikář

Původní text ofocený z kroniky:

Text kroniky je samozřejmě obsáhlejší než jsou tyto stránky. Vybral jsem jen věci, které jsem považoval za důležité, nebo které mi připadali něčím zajímavé. Do budoucna plánuji ofotit kroniku a dát ji zde k nahlédnutí celou.


1922-1924

1925-1939

1940-1954

1955-1962 neschválený

1962 schválený -1971

1972-1978

1979-současnost